خواص دارویی کاکوتی چیست <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span class="mb-3"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-110623"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">خواص دارویی کاکوتی</span></a> چیست</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-110623">کاکوتی</a></span><strong><span dir="ltr" style="color: blue;"> Ziziphora clinopodioides</span></strong><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">جواهر دارویی آسیای غربی به نام</span><span dir="ltr"> Blue Mint Bush </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شناخته می شود<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-110623"> کاکوتی</a> یا مشک طرمشک نام گیاهی از تیره نعناعیان در خانواده</span><span dir="ltr"> Lamiaceae </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در گروه </span><span dir="ltr">Angiosperms </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">یا گیاهان گلدار با بوی تند است</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این گیاه چند ساله با بوته های با ارتفاع 20-50 سانتی متر می باشد دارای خواص درمانی زیادی می باشد</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مدت طولانی است مردم در کشورهای خاورمیانه مانند ایران، عراق و ترکیه ازگیاه <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-110623">کاکوتی</a> استفاده می کنند. اما در ممالک غربی به تازگی مورد توجه قرار گرفته است .، در خاک خشک آسیای غربی رشد می کند.در نواحی کوهستانی شمال شرقی ایران پیدا می شودکه به زبان خراسانی به آن آنخ می گویند . در آذربایجان کهلیک اُتی یا کلکوتی به معنای علف کبک مشهور است این نوع در مرکز، جنوب یا غرب ایالات متحده هم یافت می شود ، بوی خیره کننده پروانه ها و پرندگان را جذب می کند</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-110623">خواص درمانی کاکوتی</a></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">Ziziphora </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دارای لیست طولانی از خواص دارویی است. به طور سنتی برای سرماخوردگی، سرفه، تب، حالت آرام بخش، مشکلات معده، یبوست و بهبود زخم مورد استفاده قرار گرفت. اما چیزی که واقعا توجه دانشمندان تحقیقاتی را به خود جلب کرده، خواص ضد سرطانی آن است - ادعایی که تنها چند سال پیش ثابت شد</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در سال 2013، یک مطالعه منتشر شده در مجله</span><span dir="ltr"> Food and Agricultural Immunology </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">نشان داد که عصاره<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-110623"> کاکوتی</a> توانایی ریشه کنی سلولهای سرطانی در معده را دارد . آنها آلوئه ورا، زنجبیل و زعفران را نیز آزمایش کردند. همه آنها دارای خواص ضد سرطان بودند، اما </span><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-110623"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">کاکوتی</span></a><span dir="ltr"> ziziphora </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">قوی ترین از چهارتا بود. دانشمندان اثر سیتوتوکسی (ضد سرطان) را بر سلول های سرطانی اندازه گیری کردند. </span><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-110623"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">کاکوتی</span></a><span dir="ltr"> (Ziziphora ) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">قوی ترین اثر از 4 گیاه مورد آزمایش را نشان داد</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><h3 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">مزایا و شیوه های مختلف استفاده از گیاه<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-110623"> کاکوتی</a> (به نوشته  : دکتر محمد نوادهی، دانشگاه آزاد، شعبه پاندان، اصفهان، ایران در وبسایت</span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> www. Jacobs.com)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></h3><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1-<span lang="AR-SA"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-110623"><span dir="rtl">کاکوتی</span></a></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> ترشح صفراوی</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> anti-toxin)  )</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">را از بین می برد: روزانه آن را به جای ,چای صبح و بعد از ظهر بخورید. 3 گرم در هر 200 میلی لیتر آب جوش برای </span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">20</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">دقیقه و بعد آن را بنوشید</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ملین و ضد گاز است مانند دستور بالایی دم کنید</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> .</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">امنووره آسان: سه بار در روز 5 گرم در 150 میلی لیتر از آب دم کنید</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">4- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تقویت کننده قلب :2 گرم به ازای هر 150 میلی لیتر آب جوش برای چای، 20 دقیقه دم کنید</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">5. </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">کسانی که بروسلوزدارند از<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-110623"> کاکوتی</a> پخته استفاده کنند</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> .</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">6. </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">افراد مبتلا به روماتیسمی می توانند در وان حمام 100 گرم برای 3 لیتر آب ریخته و در وان بشینند</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> .</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">7</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برطرف کردن سرفه .5 گرم<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-110623"> کاکوتی</a> در 300 میلی لیتربریزید وآن را بپزید و 3 فنجان درروز میل کنید</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">برای اطلاعات بیشتر<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-110623"> خواص دارویی کاکوتی</a> چیست کلیک کنید</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مطالب مرتبط:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-110621" title="طب گیاهی" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; color: rgb(255, 117, 166);">طب گیاهی چیست ؟</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-110622" title="آلوئه ورا" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; color: rgb(255, 117, 166);">آلوئه ورا چه خواصی دارد ؟</span></a></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p> </p><p class=" "> </p>

دعوای خواهر و برادر نوجوان <p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-100609" target="_blank"><span style="font-size: 10pt;">دعوای خواهر و برادر</span></a> نوجوان </span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> اجتناب ناپذیراست، ولی این بدان معنا نیست که والدین قادر به کاهش آن نیستند. والدین تأثیر قابل توجهی بر رابطه بین دو جوان و میزان دعوای میان آنها دارند.</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">این خبر خوب برای کسانی است که خواهان صلح و ارامش بیشتر،ولحظه های شادتر هستند.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">مناقشات بین خواهر و برادر نوجوان چیست؟</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">خواهر و برادر نوجوان در مورد هر چیزی با هم مبارزه می کنند، به خصوص اگرآنها درآن زمان دارای یک خلق بد باشند. با این حال، برخی از مسائل وجود دارد که به میزان قابل توجهی از علل اختلافات میان خواهر و برادر است</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فضای شخصی</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تحقیقات نشان داده است که شایع ترین علت مبارزه بین خواهران و برادران نوجوان به علت مسائل مربوط به فضای شخصی و حریم خصوصی است. مناظره معمولا درباره برداشتن بدون اجازه، احترام نگذاشتن به حریم خصوصی ، گوش دادن به مکالمه یا خواندن پیامهای خصوصی است.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">عدالت</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">یکی دیگر از معمولترین دلایل که نوجوانان با برادران و خواهران خود دعوا می کند و بر مسائل عدالت و یا به طور خاص مسائل مربوط به نابرابری است. اغلب دعواها بر سر افرادی که تماشای تلویزیون را تعیین می کننداست انجام سهم منصفانه از کارهای خانه، تعیین مجازات های کوچکتر نسبت به دیگران</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">رقابت خواهر و برادر</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">اگر نوجوانان احساس کنند والدین به یک خواهریا برادربیشتر توجه می کنند، رقابت با یکدیگر برای توجه والدین می تواند منجر به دعوا شود.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">یکی دیگر از منابع رایج رقابت ، حسادت است. هنگامی که یک نفر به خاطر استعداد، اموال، دوستان یا حتی وضعیتی که با پدر و مادردارد مورد حسادت قرار می گیرد</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای اطلاعات بیشتر </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-100609" target="_blank" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-100609"><span lang="AR-SA">دعوا ی خواهر و برادر</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">نوجوان کلیک کنید</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">مطالب مرتبط:</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br /> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C/-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100598" title="اختلالات یادگیری" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C/-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100598">اختلالت یادگیری</a></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br /> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C/%D9%82%D9%8F%D9%84%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-90548" title="قُلدری در کودکان" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C/%D9%82%D9%8F%D9%84%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-90548">قُلدری در کودکان</a></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br /> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C/%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-90577" title="پرخاشگری" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C/%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-90577">پرخاشگری</a></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br /> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-247" title="آموزش کودکان به همدلی با دیگران" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-247">آموزش کودکان به همدلی با دیگران  </a></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-60530" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-60530"> <strong><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none;">هفته دوازدهم بارداری</span></strong></a></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p> </p><p class=" "> </p>

عنصر مس چیست <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100607"><span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-family: IRANSans, serif;"> </span><strong>عنصر مس</strong></a> را با عدد اتمی 29 و نماد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> cu  </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">می شناسیم عنصر شیمیایی مس به عنوان یک فلز واسطه طبقه بندی شده است.<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100607">عنصر مس</a> از دوران باستان شناخته شده است. تاریخ کشف آن ناشناخته است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif; color: navy;">تاریخچه کشف </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100607">عنصرمس</a></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100607"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;">عنصرمس</span></a> اغلب توسط واکنش شیمیایی سنگ معدن آزاد می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">..</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">بیش از ده هزار سال انسان از فلز مس استفاده کرده است  گردنبند های ساخته شده از مس درهزاره هشتم قبل از میلاد در ترکیه یافت شده است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">بوته ها و سرباره های موجود در اروپا نشان می دهند که ذوب مس (تولید فلز از سنگ معدن آن) در هزاره پنجم پیش از میلاد رخ داده است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">معدن <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100607">عنصرمس</a> در 4500 سال قبل از میلاد در بالکان - بلغارستان، یونان، صربستان و ترکیه مورد بهره برداری قرار گرفته است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> .</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100607"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;">عصر مس</span></a> در بین نوسنگی عصر حجر(سنگ) و سده های برنز قرار دارد.که در زمان های مختلف در فرهنگ های مختلف اتفاق افتاد، زمانی که مردم شروع به استفاده از ابزار مس در کنار ابزار سنگی کردند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100607"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;">عصر مس</span></a> با عصر برنز همراه بود، زمانی که مردم متوجه شدند که با افزودن قلع به مس، یک فلز سخت تر که راحت تر ریخته می شود نیز تشکیل شده است. این بار دیگر در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">کلمه مس از واژه لاتین</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> "cuprum" </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">به معنی "جزیره قبرس" مشتق شده است، زیرا جزیره مدیترانه قبرس منبع باستانی استخراج مس بوده است .نماد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> cu </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">ازآنجا می آید</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">. </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: navy;">واقعیت های جالب از </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: navy;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100607">عنصر مس</a></span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: "$dirFont", serif; color: navy;">:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0in 0.5in 5pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1.<span lang="AR-SA" style="font-size: 7pt;">      </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100607"><span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;"> </span></span>عنصر مس</a> یکی از تنها چند فلز است که در طبیعت نسبتا خالص یا در حالت  طبیعی وجوددارد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem 0in; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2.<span lang="AR-SA" style="font-size: 7pt;">       </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">رنگ مس در میان عناصر منحصر به فرد است. بیشتر فلزات نقره ای یا خاکستری هستند. طلا و چند فلز دیگر زرد هستند. تنها مس، دارای یک درخشش قرمز مایل به زرداست. هنگامی که مس به فلزات دیگر اضافه می شود، می تواند رنگ قرمز را اضافه کند. این طرز ساخت طلا است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem 0in; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3.<span lang="AR-SA" style="font-size: 7pt;">     </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100607"><span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;"> </span></span>عنصر مس</a> کاربرد زیادی دارد. فلز خالص در سیم کشی استفاده می شود. برنج (مس و روی) و برنز (مس و قلع) دو عنصر مهم مس است. مس برای لوله کشی، سکه و وسایل آشپزی استفاده می شود. هنگامی که به آب استخر اضافه می شود، نمک های مس (کلر) رااز بین می برند، به طوری که رنگ آن سبز است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem 0in; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">4.<span lang="AR-SA" style="font-size: 7pt;">    </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100607">عنصر مس</a> برای تغذیه انسان ضروری است، به ویژه برای تشکیل سلول های خونی. این عنصر به طور طبیعی در اکثر منابع آب و در غذاها مانند سیب زمینی، لوبیا، سبزیجات برگ دارو دانه ها وجود دارد  مس بیش از حد سبب زردی و کم خونی می شود و ممکن است ادرار آبی ایجاد کند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><h2 dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: navy; font-weight: normal;">ظاهر و مشخصات </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100607"><span style="font-size: 8.5pt;">عنصر مس</span></a></span></h2><h3 dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem; font-size: 1.75rem;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">اثرات مضر </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100607"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%;">عنصر  مس</span></a></span></h3><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">وجود مس در همه گیاهان و حیوانات ضروری است. با این حال، مس بیش از حد سمی است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">خوردن غذای اسیدی در گلدان های مس باعث مسمومیت می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای اطلاعات بیشتر در مورد<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100607"> عنصر مس چیست</a> کلیک کنید</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">مطالب مرتبط:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100589" title="منگنز" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">عنصر منگنز</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">  </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595" title="آهن" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">آهن چیست</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100600" title="کبالت" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">عنصر کبالت </span></a></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100606" title="نیکل" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">عنصر نیکل</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p> </p><p class=" "> </p>

عنصر نیکل چیست <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span><strong style="text-align: justify; font-size: 10pt;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif; color: blue;">نیکل اولین عنصر</span></strong><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"> در ستون دهم جدول تناوبی است. اتم نیکل دارای 28 الکترون و 28 پروتون با 30 نوترون در ایزوتوپ فراوان است</span><span dir="ltr" style="text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span dir="ltr" style="text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif; color: rgb(51, 51, 153);"> </span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="text-align: justify; font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100606"><span dir="rtl">عنصر نیکل</span></a></span><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"> به عنوان یک فلز واسطه طبقه بندی شده است. در سال 1750 نیکل توسط</span><span dir="ltr" style="text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> Axel Cronstedt </span><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">کشف شد</span><span dir="ltr" style="text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">.</span></p><h2 dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: navy; font-weight: normal;">مشخصات و خواص <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100606">عنصر نیکل</a></span><span lang="AR-SA"></span></h2><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">در شرایط استاندارد،<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100606">عنصر نیکل</a> یک فلز سفید رنگ است که نسبتا سخت است، اما نرم و قابل انعطاف است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100606">عنصر نیکل</a> یکی از عناصر کمی است که در دمای اتاق مغناطیسی است. <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100606"> عنصر نیکل</a> دارای درخشش جلا و مقاومت در برابر خوردگی است. یک هادی مناسب برق و گرما است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA"></span></p><h2 dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: navy; font-weight: normal;">ایزوتوپهای <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100606">عنصر  نیکل</a></span><span lang="AR-SA"></span></h2><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100606">عنصر نیکل</a> دارای پنج ایزوتوپ پایدار است که به طور طبیعی شامل نیکل 58، 60، 61، 62 و 64 است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">فراوان ترین ایزوتوپ <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100606">عنصر نیکل</a> 58 است که بیش از 68 درصد عنصر را تشکیل می دهد. ایزوتوپ های دیگر از</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> Ni-48 </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">تا</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> Ni-78 </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">متغیر هستند. پایدارترین رادیوایزوتوپ نیکل 59 است که نیمه عمر 76000 سال دارد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA"></span></p><h3 dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif; color: navy;">اثرات مضر<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100606"> عنصر نیکل</a></span><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;"></span></h3><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100606">عنصر نیکل </a>و ترکیبات آن سرطان زا است. تقریبا 10 تا 20 درصد مردم به نیکل حساس هستند. تماس مداوم با آن باعث شکایت پوست (درماتیت) می شود. چنین افرادی باید از تماس با نیکل اجتناب کنند، که در طلا و جواهر یافت می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">کارگراني که مقدار بسيار زيادي از ترکيبات نيکل را استنشاق می کنند، به برونشيت مزمن و سرطان ريه و بيني مبتلا می شوند</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;">برای اطلاعات بیشتر<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100606"> عنصر نیکل چیست</a> کلیک کنید </span><span lang="AR-SA"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;">مطالب مرتبط:</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100588" title="کروم"><span style="color: rgb(255, 117, 166); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عنصر کروم چیست؟</span></a><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">  </span><span dir="ltr"></span></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100589" title="منگنز"><span style="color: rgb(255, 117, 166);">عنصرمنگنز</span></a> <br /> <br /> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595" title="آهن" style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span style="color: rgb(255, 117, 166);">آهن چیست</span></a> ؟</span><span lang="AR-SA"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100600" title="کبالت"><span style="color: rgb(255, 117, 166);">عنصر کبالت</span></a></span><span lang="AR-SA"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"> </span><span lang="AR-SA"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"> </span><span lang="AR-SA"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-family: IRANSans, serif; color: rgb(255, 95, 0); background: white;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><p> </p><p class=" "> </p>

چگونه آنتی بادی ها از بدن شما دفاع می کنند <p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;">چگونه آنتی بادی ها از بدن شما دفاع می کنند</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;">آنتی بادی</span></a> ها</span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;"> </span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">پروتئین های بزرگ</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> Y</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">شکل هستند. آنها توسط سیستم ایمنی بدن برای شناسایی و خنثی سازی اشیاء خارجی مانند باکتری ها و ویروس ها استخدام می شوند.<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;">آنتی بادی</span></a>،</span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);">ایمونوگلوبولین</span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"> نامیده می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(51, 51, 153);">سیستم ایمنی بدن انسان</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">هر<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;"> آنتی بادی</span></a> دارای یک هدف منحصر به فرد است که به عنوان آنتی ژن موجود در موجودات مهاجم شناخته می شود. این آنتی ژن شبیه یک کلید است که به شناسایی این ارگانیسم کمک می کند. این به این علت است که هر دو<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;"> آنتی بادی </span></a>و آنتی ژن ساختار مشابهی را در ساختار</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> Y </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">شکل خود دارند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">درست مثل هر قفل یک کلید واحد دارد، <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;">آنتی بادی</span></a> یک کلید</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> antigen </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">آنتی ژن دارد. هنگامی که کلید وارد قفل می شود، <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;">آنتی بادی</span></a> فعال می شود. تولید<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;"> آنتی بادی</span></a> ها عملکرد اصلی سیستم ايمنی هومورال است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.  </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);">تولید</span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">آنتی بادی</span></a> ها ازنوعی سلول های سفید خون به نام سلول</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> B ) B </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">لنفوسیت ) تولید می شود. سلول های</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> B </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">از مغز استخوان تولید می کنند. هنگامی که سلول های</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> B </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">به دلیل وجود یک آنتی ژن خاص فعال می شوند، به سلول هایی که به نام سلول های پلاسما تولید می شوند، رشد می کنند. سلول های پلاسما <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;">آنتی بادی</span></a> هایی را ایجاد می کنند که مخصوص آنتی ژن خاصی هستند. سلول های پلاسما<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;"> آنتی بادی</span></a> هایی تولید می کنند که برای شاخه ای از سیستم ایمنی شناخته شده به عنوان سیستم ایمنی هومورال ضروری است. ایمنی هومورال بر روی گردش <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;">آنتی بادی</span></a> های موجود در مایعات بدن و سرم خون به منظور شناسایی و مقابله با آنتی ژن ها متکی است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">هنگامی که یک آنتی ژن نا آشنا در بدن تشخیص داده می شود، می تواند تا دو هفته طول بکشد تا سلول های پلاسما قادر به تولید<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;"> آنتی بادی</span></a> های کافی برای مقابله با آنتی ژن خاص باشند. هنگامی که عفونت تحت کنترل است، تولید<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;"> آنتی بادی</span></a> کاهش می یابد و یک نمونه کوچک از <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;">آنتی بادی</span></a> ها در گردش خون باقی می ماند. اگر این آنتی ژن خاص دوباره ظاهر شود، پاسخ <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;">آنتی بادی</span></a>بسیار سریعتر و قوی خواهد بود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">آنتی بادی</span></a> ها و ایمونوگلوبولین ها</span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ایمونوگلوبولین ها اساسا پروتئین هایی هستند که به عنوان <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;">آنتی بادی</span></a> ها عمل می کنند. اصطلاح <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;">آنتی بادی </span></a>و ایمونوگلوبولین به طورمعمول استفاده می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ایمونوگلوبولین ها در خون و دیگر بافت ها و مایعات یافت می شوند. آنها توسط سلول های پلاسما ساخته می شوند که از سلول های</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> B </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">سیستم ایمنی استخراج می شوند. سلول های</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> B </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">سیستم ایمنی به سلول های پلاسما تبدیل می شوند زمانی که توسط اتصال آنتی ژن خاص در سطوح <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;">آنتی بادی</span></a> فعال می شود. در برخی موارد، تعامل سلول</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> B </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">با سلول</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> T </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">نیز لازم است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">برای اطلاعات بیشتر </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-100605"><span style="color: blue;">چگونه آنتی بادی ها از بدن شما دفاع می کنند</span></a> کلیک کنید</span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(255, 95, 0);">مطالب مرتبط:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(255, 95, 0);"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%86-10508" title="لیکوپن"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">بیوشیمی لیکوپن  </span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-20508" title="تخمیر"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">تخمیر چیست ؟ </span></a></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: IRANSans, serif; color: rgb(255, 95, 0);"> </span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/PH-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F-10517" title="ph معده چیست "><span lang="EN-US" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif; color: rgb(255, 117, 166);">ph</span><span dir="rtl" style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);"> معده چیست</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> ؟ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-RNA-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-DNA--%D8%AF%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-30534" title="رونویسی RNA از یک الگوی DNA "><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">رونویسی </span><span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif; color: rgb(255, 117, 166);">RNA</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);"> از یک الگوی </span><span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif; color: rgb(255, 117, 166);">DNA </span></a></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: IRANSans, serif; color: rgb(255, 95, 0);"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">                                                                                                                       </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p> </p><p class=" "> </p>

چگونه قهوه می تواند از آلزایمر و پارکینسون جلوگیری کند <p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-100604"><span style="color: blue;">چگونه قهوه می تواند از آلزایمر و پارکینسون جلوگیری کند</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(51, 51, 153);"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-100604"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">چگونه قهوه می تواند از آلزایمر و پارکینسون جلوگیری کند</span></a> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">محققان می گویند برخی ترکیبات موجود در قهوه ممکن است سبب جلوگیری از ایجاد پلاک شوند. هر چند مطالعات بیشتری لازم است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(51, 102, 255);">تحقیق توسط</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif; color: rgb(51, 102, 255);">: Christopher Curley</span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif; color: rgb(51, 102, 255);">25 </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(51, 102, 255);">نوامبر 2018</span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">بیش از 6 نفر از 10 نفر از ما هر روز یک فنجان به طور منظم قهوه مصرف می کنیم 2.7 فنجان روزانه</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">بنابراین، باید به عنوان خبر خوب برای بسیاری از مردم که قهوه مصرف می کنند باشد اثر نوروپاتیک کاهش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر و همچنین بیماری پارکینسون</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">این بر اساس یک مطالعه جدید از محققان دانشگاه تورنتو و موسسه تحقیقات کرمیب در کانادا است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">بسیاری از مطالعات قبلی ارتباط بین مصرف قهوه و کاهش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر و بیماری پارکینسون را نشان داده اند. برای این مطالعه، محققان تصمیم به کنکاش عمیق تر گرفتند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> .</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">به طور خاص، آنها در مورد اینکه ترکیبات مختلف در سه نوع مختلف عصاره قهوه</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> - light roast</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">،  </span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">dark roast</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">و قهوه بدون کافئین</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> decaffeinated- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">برمغز تاثیر گذاشته تحقیق کردند</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">این ترکیبات عبارتند از آمیوئید بتا</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> amyloid-beta</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">و</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> amyloid-tau</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">، اسید آمینه که در افراد با بیماری آلزایمر و همچنین آلفا سینوکلین</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">alpha-synuclein </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">پروتئینی است که به بیماری پارکینسون مرتبط است، در غلظت های بالاتر ظاهر می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">محققان دریافتند که گروهی از ترکیبات به نام فنیلین دانها</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> phenylindanes </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">در قهوه تاثیر قابل توجهی بر جلوگیری از دو آمیلوئید در چسبیدن به هم در آزمایشگاه دارند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">طبق گفته موسسه ملی سالخوردگان، این توده های آمیلوئید، که اغلب به عنوان پلاک نامیده می شوند، به عنوان یک شاخص کلیدی و شاید علت بیماری</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> Alzheimer's</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">شناخته می شوند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">عصاره های قهوه تیره بر روی فرم پلاک، هر دو در شکل کافئین و بدون کافئین، بهتر عمل می کنند، هرچند هر سه عصاره دارای مزایایی بودند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(51, 51, 153);">بیشتر از کافئین</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">یکی از مهمترین اقدامات تحقیقاتی این است که حضور کافئین بر اثربخشی قهوه در مهار پلاک آمیلوئید تاثیر نمی گذارد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">مطالعات قبلی که در مورد تاثیر قهوه در توسعه بیماری آلزایمر و سایر اختلالات جنونی بررسی شد، اغلب کافئین را شامل می شود، دانشگاه فلوریدا در سال 2012 سطح بالای کافئین رادر خون افراد مبتلا به زوال عقل پیدا کردند</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">برای اطلاعات بیشتر </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-100604"><span style="color: blue;">چگونه قهوه می تواند از آلزایمر و پارکینسون جلوگیری کند</span></a> کلیک کنید</span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(255, 95, 0);">مطالب مرتبط:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: IRANSans, serif; color: rgb(255, 95, 0);"> </span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%A6%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-496" title="اثر کافئین بر قلب"><span dir="rtl" style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">اثر کافئین بر قلب</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF-90586" title="پاکسازی پلاکهای مغز در خواب"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">پاکسازی پلاکهای مغز در خواب</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p> </p><p class=" "> </p>

لایه اُزن چیست <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;"><br /> لایه اُزن</span></a> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">یک لایه عمیق در استراتوسفر است که در اطراف زمین قرار دارد و مقدار زیادی ازن در آن وجود دارد. این لایه تمام زمین را از بسیاری از اشعه ماوراء بنفش مضر که از خورشید می آید محافظت می کند. <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a> ، همچنین به عنوان سپر اوزون شناخته شده است،</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ازن یک فرم خاص اکسیژن است که از سه اتم اکسیژن تشکیل شده است و نه دو اتم اکسیژن که معمول است. معمولا هنگامی ایجاد می شود که نوعی تشعشع یا تخلیه الکتریکی دو اتم را در یک مولکول اکسیژن</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> O2) )</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">جدا می کند، سپس می تواند به صورت جداگانه با دیگر مولکول های اکسیژن ترکیب شود تا ازن</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> O3)  )</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تشکیل دهد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">استراتوسفر از 15 تا 60 کیلومتر بالاتر از سطح زمین گسترش می یابد. این لایه اشعه ماوراء بنفش را که توسط خورشید به دست می آید جذب می کند. این حاوی مقادیر زیاد گاز ازون و از جمله گاز</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> O3 </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">است. این لایه عمدتا در لایه پایین تر استراتوسفر یافت می شود. ضخامت این لایه با توجه به فصل و شرایط جغرافیایی متفاوت است. این گاز به طور طبیعی شکل گرفته است. فرمول شیمیایی آن</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> O3 </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">است. در حضور هالوژن، اکسیژن موجود در جو به مولکول های اوزون تبدیل می شود. <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a> از جانوران زنده روی زمین برای حفظ زندگی محافظت می کند. وقتی دریک منطقه <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a> کاهش می یابد پرتوهای مضر فرابنفش به سطح زمین می رسد و باعث آسیب های غیر قابل جبران می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a>  ابتدا توسط فیزیکدانان فرانسوی</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> Henri Buisson </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">و</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> Charles Fabry </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">کشف شد. آنها یک مطالعه جامع در مورد این لایه را انجام دادند و نتایج زیادی به دست آوردند. آنها همچنین یک وسیله به نام اسپکتروفتومتر ساخته اند که به طور گسترده ای برای اندازه گیری تراکم<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a> و فاصله آن از سطح زمین استفاده می شود. در اواسط قرن بیستم، دابسون یک ابزار ساخت که بعدا به عنوان  دابسون متر شناخته شد. این برای اندازه گیری ازن در استراتوسفر مورد استفاده قرار گرفت با راه اندازی بسیاری از ایستگاه های مانیتورینگ ازن</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">این ایستگاه ها تا به امروز کارمی کنند و برای ارسال آخرین به روز رسانی از <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a> استفاده می شود. این وسیله برای اندازه گیری میزان<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a> در جو مورد استفاده قرار گرفت</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">سیدنی چپمن، فیزیکدان انگلستان، این نتیجه گیری را پذیرفت که برخی مکانیسم های فتوشیمیایی باعث ایجاد<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a> شد. او گفت که مولکول های اکسیژن توسط نور ماوراء بنفش بمباران شده است. این فرایند مولکول اکسیژن را به اتم های اکسیژن جداگانه منحرف کرد. این فرایند برای مدت طولانی ادامه می یابد و این فرآیند به عنوان چرخه اکسیژن نامیده می شود.<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a>در قسمت پایین استراتوسفر پراکنده شده است. اگر ما سعی کنیم تمام ازن را در فضا فشرده کنیم، آن را به میزان 3 میلی متر ضخامت در هوا در سطح دریا خواهد شد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a>  به طور مساوی در تمام مناطق در زمین تقسیم نشده است. شما متوجه خواهید شد که غلظت بالاتر از <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a> در نزدیکی قطب شمال نسبت به قطب جنوب وجود دارد. همانطور که ما به سمت قطب جنوب می آیم، شدت گاز اُزن کاهش می یابد. با توجه به فصلها، تغییرات نیز وجود دارد. به عنوان مثال، در فصل بهار شما <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a> را ضخیم تر خواهید یافت، اما زمانی که پاییز می آید، عرض لایه کاهش می یابد. سایر عوامل موثر بر عرض و چگالی <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a> عبارتند از: عرض جغرافیایی و پیچیدگی های فصلی</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">الگوهای مختلف در جو نیز یک دلیل عمده هستند. رفتار گاز ازون بسیار غیر قابل پیش بینی است. وقتی زمستان می آید، این<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a> واقعا عرضش را افزایش می دهد. در ارتفاعات و مناطق گرمسیری، محتوای ازن نسبتا بالاتر است. در ارتفاع های پایین تر، غلظت گاز اُزن نسبتا کمتر است. این تغییر به علت گردش آهسته است که هوا را از منطقه تروپوسفر به داخل منطقه استراتوسفر بالا می برد. در حال حاضر، زمانی که خورشید مولکول های اکسیژن را بیش از حد گرم می کند، گاز اُزنی تولید می شود که <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a> را تشکیل می دهد. یک واقعیت جالب در مورد لایه اُزن این است که اگرچه زمین از اشعه ماوراء بنفش محافظت می کند، با استفاده از اشعه های</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> UV </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">توسط خورشید تولید می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای اطلاعات بیشتر <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%8F%D8%B2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100603"><span style="font-size: 8.5pt; color: blue;">لایه اُزن</span></a> کلیک کنید</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">مطالب مرتبط:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F-351" title="آب و هوا و اقلیم چیست ؟"><span style="color: rgb(255, 117, 166);">آب و هوا و اقلیم چیست ؟</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F--%D8%AF%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-30531" title="بادهای موسمی"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">بادهای موسمی چیست ؟</span></a></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-414" title="تفاوت بین سیکلون و تورنادو"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">تفاوت بین سیکلون و تورنادو</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-30509" title="فشار هوا و تاثیر ان بر جو زمین"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">فشار هوا و تاثیر ان بر جو زمین</span></a></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p> </p><p class=" "><span lang="FA" dir="rtl" style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span></p>

هفته شانزدهم بارداری <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Version>14.00</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-family: "Arial", "sans-serif";" lang="FA"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100602">هفته شانزدهم بارداری</a><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> </span>توصیه، علائم و آنچه انتظار می رود:در<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100602"> <strong><span style="font-family: "Arial", "sans-serif"; color: rgb(51, 51, 153);">هفته شانزدهم بارداری</span></strong></a>، ازابتدا متوجه تکان های شدید نوزاد خواهید شد باید بدن خود را شروع به تغییر دهید. در اینجا همه چیزهایی که در مورد نوزاد شما، بدن و هر گونه علائمی که ممکن است در هفته شانزدهم بارداری رخ می دهد اشاره خواهیم کرد</span></p> <p class=" " dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: "Arial", "sans-serif"; color: rgb(51, 51, 153);" lang="FA">اندازه کودک شما در <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100602">هفته شانزدهم بارداری</a></span></strong></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-family: "Arial", "sans-serif";" lang="FA"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100602">هفته شانزدهم بارداری</a> کودک شما در حال حاضر به اندازه یک آووکادو است و وزن آن حدود سه تا چهار اونس است - او سریع رشد نمی کند</span><span dir="ltr">!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">ماهیچه های موجود در چهره کودک شما هم اکنون می توانند حرکت کنند، بنابراین این هفته او شروع به ساخت عبارات صورتی می کند، هرچند که واقعا کنترلی بر روی آنها نیست</span><span dir="ltr">.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">جنین شما ممکن است بیشتر شبیه به یک کودک باشد، اما هنوز راهی برای رفتن ندارد. در حال حاضر، او هنوز هیچ چربی نداشته و پوست او هنوز هم شفاف است</span><span dir="ltr">. </span><span lang="FA">ترس نداشته باشید، هر دو در چند هفته تغییر خواهند کرد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">همانطور که هفته پانزدهم در این باره ذکر کردیم، کودک شما می تواند صدای شما را بشنود، صداهای دستگاه گوارش شما و موسیقی که جهان خارج . در حقیقت، مطالعات نشان داده اند که نوزادانی که در رحم آواز خواندن را می بینند، هنگامی که به دنیا می آیند، آن را بیاد می آورند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">سیستم عصبی کودک شما همچنان در حال پیشرفت است و عضلات اندام کوچک آنها می توانند انعطاف پذیر باشند. آنها می توانند دست خود را مشت کنند و حتی ممکن است بند ناف خود را بگیرند و بکشند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">حدود 4 پوند در ماه برای حفظ سلامت بدن و نوزادتان تلاش کنید</span><span dir="ltr">.</span></p> <h2 dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 153);">11 </span><span style="color: rgb(51, 51, 153);" lang="FA">نشانه معمول برای مراقبت در<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100602"><span>هفته شانزدهم بارداری</span></a></span><span dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 153);"> :</span></h2> <h3 dir="rtl"><span dir="ltr">) 1</span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="FA">خونریزی بینی</span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100602"><span>هفته شانزدهم بارداری</span></a> غشای مخاطی در بینی شما نیز شروع به رشد می کند. این باعث می شود که شما احساس خستگی زیادی داشته باشید و حتی باعث خون دماغ شوید. اگر واقعا ناراحت هستید، از پزشک خود بخواهید اسپری بینی بارداری مطمئن و یا نوارهای بینی را تجویز کند</span><span dir="ltr">.</span></p> <h3 dir="rtl"><span dir="ltr">) 2</span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="FA">پوست تیره یا رنگدانه</span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100602"><span>هفته شانزدهم بارداری</span></a> هورمون های بارداری همچنین می توانند رنگ پوست شما را افزایش دهند، به این معنی که شما ممکن است برخی از مناطق بدن خود را تیره تر مشاهده کنید</span><span dir="ltr">. </span><span lang="FA">نمونه های معمول این آرئولا در اطراف نوک پستان شماست، و خال ها، و کک و مک ها و ماه گرفتگی ها تیره تر می شوند. در اغلب موارد، رنگدانه پس از تولد ناپدید می شود، بنابراین چیزی برای نگرانی وجود ندارد</span></p> <h3 dir="rtl"><span dir="ltr">)3 </span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="FA">پوست درخشان</span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100602"><span>هفته شانزدهم بارداری</span></a> ممکن است برخی از رنگدانه ها اضافه شود، اما اکنون زمانی است پوست درخشانتر و شفافتر می شود حجم خون بالا خون را به عروق می رساند وباعث می شود پوست برافروخته به نظربرسد  تغییرات در سطوح هورمون ممکن است سبب بروز غده های پوستی در بدن برای ترشح بیشتر روغن ها شود که باعث می شود پوست کمی شفاف تر شود</span></p> <h3 dir="rtl"><span dir="ltr">) 4</span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="FA">تخلیه واژن</span></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial", "sans-serif";" lang="FA">در </span><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100602"><span style="font-family: "Arial", "sans-serif";" lang="FA">هفته شانزدهم بارداری</span></a><span dir="ltr"> </span><span style="font-family: "Arial", "sans-serif";" lang="FA">این بسیار طبیعی است و فوق العاده برای بدن شما مفید است زیرا کانال را  تولد از عفونت محافظت می کند</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">برای اطلاعات<span>  </span>بیشتر<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100602"><span> هفته شانزدهم بارداری</span></a> کلیک کنید </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"> مطالب مرتبط:</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"> <span style="color: blue;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100601" title="هفته پانزدهم بارداری"><span id="ContentPlaceHolder1_lblDetails"><span>هفته پانزدهم بارداری</span></span></a><br /> <br /> </span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblDetails"><span lang="FA"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-90595" title="هفته چهاردهم بارداری"><span>هفته چهاردهم بارداری</span></a></span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblDetails"><span lang="FA"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-90594" title="هفته سیزدهم بارداری"><span>هفته سیزدهم بارداری</span></a></span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblDetails"><span lang="FA"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-60530" title="هفته دوازدهم بارداری"><span>هفته دوازدهم بارداری</span></a></span><br /> <br /> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"> </span></p> <h2 dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></h2> <p class=" " dir="rtl"><span dir="ltr"> </span></p> <p class=" " dir="rtl"><span dir="ltr"> </span></p> </p>

هفته پانزدهم بارداری <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Version>14.00</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class=" " dir="rtl"><span dir="ltr"> </span></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-family: "Arial", "sans-serif";" lang="FA"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100601">هفته پانزدهم بارداری</a></span><span dir="ltr">: </span><span style="font-family: "Arial", "sans-serif";" lang="FA">توصیه، علائم و آنچه انتظار دارید در <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100601">هفته پانزدهم بارداری</a>، بدن ما باید علائم بارداری را نشان دهد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: "Arial", "sans-serif"; color: rgb(51, 51, 153);" lang="FA">نوزاد در<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100601">هفته پانزدهم بارداری</a> چه اندازه بزرگ می شود؟</span></strong></p> <p class=" " dir="rtl"><span style="font-family: "Arial", "sans-serif";" lang="FA">این هفته، کودک شما در حدود اندازه پرتقال بزرگ است و وزن آن در حدود همان تخم مرغ است</span><span dir="ltr">.</span></p> <h2 dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);" lang="FA">کودکم چه کار می کند در <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100601"><span>هفته پانزدهم بارداری</span></a>؟</span></h2> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">در <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100601"><span>هفته پانزدهم بارداری</span></a> گوش ها را در هر طرف سر خود نگه می دارند و چشمانشان از طرف سر او به طرف چهره او حرکت می کنند. چشم ها شروع به حساس شدن به نور می کنند،اکنون می توانند نور روشن را ثبت کنند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">علاوه بر اینکه زمان زیادی در حال رشد صرف می کند، تمرین تنفس، مکیدن و بلع می کنند، به طوری که همه مهارت های لازم برای زنده ماندن در جهان وسیع را پیدا خواهد کرد شما هنوز آن را احساس نمی کنید</span><span dir="ltr">.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">در<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100601"><span> هفته پانزدهم  بارداری</span></a>، کودک شما نیز شروع به شنیدن صداهای از دنیای بیرون می کند؛ صداهای سیستم گوارش شما و قلب شما را می شنود باعث می شود به او آرامش دهد</span><span dir="ltr"> .</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">کودک شما با موهای ریزکُرک مانند پوشیده شده است، به نام</span><span dir="ltr"> lanugo. </span><span lang="FA">این معمولا پیش از تولد آنها ناپدید می شوند، مگر اینکه آنها به زودی بدنیا بیاییند</span><span dir="ltr"> .</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">این هفته کودک شما ممکن است شروع به سکسکه کند</span><span dir="ltr">.</span></p> <h2 dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">علایم متداول در <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100601"><span>هفته پانزدهم بارداری</span></a></span><span dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 153);">:</span></h2> <h3 dir="rtl"><span dir="ltr">1) </span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="FA">سوزش سر دل و سوء هاضمه</span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">حالا که تهوع صبحگاه (امیدوارم) از بین رفته است، احتمالا احساس گرسنگی می کنید، اما سوزش ناخوشایند معده شما باعث می شوداز خوردن غذا پرهیز کنید اگر شما رنج می برید، سعی کنید چند وعده غذایی کوچکتر بخورید، نه سه عدد بزرگ</span><span dir="ltr">.</span></p> <h3 dir="rtl"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="FA">-2 کم خونی یا سرگیجه</span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">احساس سرگیجه، عوارض جانبی رایج در دوران بارداری است، زیرا میزان قند خون شما تغییر می کند. اگر احساس تهوع دارید، نشستن و سر خود را بین پاها قرار دهید، زیرا این باعث می شود که از سقوط و صدمه زدن به خودتان جلوگیری شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <h3 dir="rtl"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="FA">رگهای واریسی</span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">رگهای واریسی یک عارضه عادی از افزایش جریان خون در دوران بارداری است</span><span dir="ltr">.  </span><span lang="FA">پای خود را بالا بیاورید - این باعث می شود که خون در حال گردش باشد و فشار روی پاها شما را کاهش دهد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">مطالب مرتبط:</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><br /> <span id="ContentPlaceHolder1_lblDetails"> <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-90595" title="هفته چهاردهم بارداری"><span>هفته چهاردهم بارداری</span></a><br /> <br /> </span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblDetails"><span lang="FA"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-90594" title="هفته سیزدهم بارداری"><span>هفته سیزدهم بارداری</span></a></span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblDetails"><span lang="FA"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-60530" title="هفته دوازدهم بارداری"><span>هفته دوازدهم بارداری</span></a></span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblDetails"><span lang="FA"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-60529" title="هفته یازدهم بارداری"><span>هفته یازدهم بارداری</span></a></span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><br /> <br /> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"> </span></p> <p class=" " dir="rtl"><span dir="ltr"> </span></p> <p class=" " dir="rtl"><span dir="ltr"> </span></p> </p>

عنصر کبالت چیست <p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100600"><span style="color: blue;">عنصر کبالت چیست</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: navy; background: white;">عنصر شیمیایی کبالت</span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: navy; background: white;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; background: white;">به عنوان یک فلز واسطه طبقه بندی شده است. و در جدول تناوبی با عدد اتمی 27 می باشد که در سال 1735 توسط جرج براندت</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif; background: white;"> George Brandt</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; background: white;">کشف شد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif; background: white;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; background: white;">داده های اتمی کبالت</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif; background: white;"> </span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif; color: green; background: white;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: green; background: white;">پیکربندی الکترونی کبالت</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">نمادعنصر</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> : Co</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">عدد اتمی: 27</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">وزن اتمی استاندارد: 58.933194                                                                                          </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">ظاهر: کبالت یک فلز درخشان، سخت، آبی خاکستری است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">گروه: گروه 9 (فلز انتقالی)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">دوره: دوره 4</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">بلوک: عنصر</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> D-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">پیکربندی الکترونی</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">: [Ar]3d74s2</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">فاز در</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> STP :</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">جامد</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">نقطه ذوب: 1768 درجه کلوین (1495 درجه سانتی گراد، 2723 درجه فارنهایت)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">نقطه جوش: 3200 درجه کلوین (2937درجه سانتی گراد، 5301 درجه فارنهایت)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">تراکم: 8.90 گرم</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> / cm3</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">حالات اکسیداسیون: -3، -1، +1، +2، +3، +4، +5</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">الکترونگاتیوی: 1.88 (مقیاس پلینگ)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">انرژی های یونیزاسیون: 1: 760.4</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> kJ / mol</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">انرزی یونیزاسیون2: 1648</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> kJ / mol</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">انرژی یونیزاسیون 3: 3232</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> kJ / mol</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">شعاع اتمی: 125</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">ساختار کریستالی: شش ضلعی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">کشف: گرگ براند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> (1735)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(51, 51, 153);">ایزوتوپهای </span><span style="font-size: 18pt; font-family: "$dirFont", serif; color: rgb(51, 51, 153);"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100600"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">عنصر کبالت</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 18pt; font-family: "$dirFont", serif; color: rgb(51, 51, 153);"> :</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">کبالت شامل یک ایزوتوپ پایدار، 59</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">Co </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">می باشد.و 26 ایزوتوپ شناخته شده از</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> Co-50 </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">تا</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> Co-75 </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">وجود دارد. کبالت 60 یک رادیو ایزوتوپ مهم برای تحقیقات، تجاری و پزشکی است. نیمه عمر آن 5.27 سال است. کبالت نیز برای ساخت یک نوع بمب "کثیف" که به عنوان بمب کبالت شناخته می شود، مورد استفاده قرار می گیرد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(51, 51, 153);">خواص </span><span style="font-size: 18pt; font-family: "$dirFont", serif; color: rgb(51, 51, 153);"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100600"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">عنصر کبالت</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 18pt; font-family: "$dirFont", serif; color: rgb(51, 51, 153);"> :</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">کبالت یک فلز واسطه سخت و شکننده است که شبیه آهن یا نیکل است. شایع ترین حالت اکسیداسیون آن +2 یا +3 است. این عنصر مغناطیسی است و نفوذ پذیری مغناطیسی حدود دو سوم آهن است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">فرم فلزی دو آلوتروپ را تشکیل می دهد. زیر 400 درجه سانتیگراد، شکل بتا غالب است. شکل آلفا در دمای بالای 400 درجه سانتی گراد شایع است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">نقطه ذوب کبالت 1495 درجه سانتیگراد</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">نقطه جوش آن 2870 درجه سانتیگراد است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">گرانروی آن در دمای 20 درجه سانتیگراد 8.9 است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(51, 51, 153);">تاریخچه کشف</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100600"><span style="color: blue;">عنصرکبالت</span></a></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">از زمان های قدیم، ترکیبات کبالت برای تولید شیشه آبی و سرامیک استفاده شده است.در واقع ترکیبات کبالت از زمان عصر برنز برای انتقال رنگ آبی به شیشه استفاده شده است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">این عنصر اولین بار توسط شیمی دان سوئدی جورج براندت در سال 1735 کشف شد. وی نشان داد که حضور <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100600"><span style="color: blue;">عنصر کبالت</span></a> باعث ایجاد رنگ آبی در شیشه، شده است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">کلمه کبالت از کوبالد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">‘kobold</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">آلمانی به معنی غواصی گرفته شده است ، به معنی گوبلین</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> goblin</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">ی ا الف</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> elf</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">است. معدنچیان سنگ کوبالت را کبالت نامیده اند، سنگ کبالت به طور معمول شامل اکسید آرسنیک است که معدنچیان و ذوب کنندگان را مسموم می کند</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">برای مطالعه بیشتر<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100600"><span style="color: blue;"> عنصر کبالت چیست</span></a> کلیک کنید</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">مطالب مرتبط:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595" title="آهن"><span style="color: rgb(255, 117, 166);">آهن چیست ؟</span></a></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-90597" title="منگنز"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">عنصر منگنز</span></a></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100588" title="کروم"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">عنصر کروم چیست ؟ </span></a></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-90597" title="وانادیوم"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">عنصر وانادیوم</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p> </p><p class=" "> </p>

فرق بین شکر سفید و شکر قهوه ای <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87/%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-100599">فرق بین شکر سفید و شکر قهوه ای</a></span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">شکر سفید شکر تصفیه شده است که اکثر مردم روزانه مصرف می کنند<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87/%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-100599"><span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-family: IRANSans, serif;">.</span><strong>شکر قهوه ای شکر سفید</strong></a>است با ملاس اضافه شده که از لحاظ تغذیه ای شبیه شکر سفید است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> .</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87/%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-100599">فرق بین شکر سفید وشکر قهوه ای</a></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87/%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-100599"><span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-family: IRANSans, serif;"> </span>شکر سفید و قهوه ای</a> امروزه دو نوع از متداول ترین نوع شکراست. به عنوان مثال برنج قهوه ای سالم تر از برنج سفید است و نان قهوه ای سالم تر از نان سفید است، بسیاری شکر قهوه ای را سالم تر از شکر سفید می دانند. به هر حال، این چنین نیست. شکر قهوه از لحاظ  تغذیه ای شبیه قند سفید است. در واقع شکر قهوه ای کمی کالری بیشتری نسبت به شکرسفید دارد. با این حال، شکر قهوه ای امروزه محبوبیت زیادی به دست آورده و معمولا در محصولات پخته شده استفاده می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);">شکر</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">شکر نام عمومی برای مواد غذایی با طعم شیرین است. شکر ها به عنوان</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-260" title=" کربوهیدرات "><span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-family: IRANSans, serif;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">کربوهیدرات</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">دسته بندی می شوند که گروهی از ترکیبات کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">. <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-260" title="کربوهیدارت"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: Arial, sans-serif;">کربوهیدرات ها</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">، و به نوبه خود قندها، منبع انرژی شیمیایی برای موجودات زنده، از جمله انسان هستند. شکر ها به عنوان مونوساکارید</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> monosaccharide,</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">دی ساکارید ها</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> disaccharides</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">و پلی ساکاریدها</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">  polysaccharides</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">طبقه بندی می شوند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">مونوساکارد ها ساده ترین نوع کربوهیدرات هستند که از یک مولکول تک تشکیل شده اند. این شامل گلوکز، گالاکتوز و فروکتوز است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">دی ساکارید ها</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> disaccharides</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">از دو مولکول تشکیل شده است. شکر جزو فهرست ساکارز شناخته می شود، که بیشتر آن توسط انسان ها مورد استفاده قرار می گیرد، یک نوع دی ساکارید است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">دی ساکارید های دیگر عبارتند از مالتوز و لاکتوز</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">قند ساکاروز، به طور عمده از نیشکر یا چغندرقند استخراج می شود. شکر در قرن هجدهم یک شیرین کننده محبوب بود، با این حال، شکر در دوران باستان در هند و سپس در چین تولید شد. پس از قرن هجدهم، شکر بسیار محبوب بود، اما نادر بود، و تنها ثروتمندان می توانستند ان را مصرف کنند. از این رو، شکر اغلب به نام "طلای سفید" نامگذاری شد</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><h3 dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">شکر سفید</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></h3><h3 dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: "Times New Roman", serif;">شکر از طریق یک روند طولانی پردازش می شود. ابتدا عصاره ( چغندر یا نیشکر ) استخراج می شود و سپس با آهک و گرما خالص می شود.و در نهایت به کریستال های شکر و ملاس تبدیل می شود. کریستال های شکر سفید شده و تصفیه می شوند تا محصول نهایی را که ما در سوپرمارکت خریداری م</span><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;"> شکر قهوه ای</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></h3><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">شکر قهوه ای که امروزه محبوبیت به دست آورده است، شکر سفید و ملاس است که دوباره به آن افزوده شده است. ملاس یک محصول جانبی فرآیند تولید شکر و فیبر قند است. هنگامی که شکر قهوه ای به عنوان "شکر خام" نامیده می شود، این شکر است که به طور کامل تصفیه نشده است. این قبل از فرآیند حذف ملاس از کریستال های شکر است. با این حال، شکر قهوه ای که معمولا موجود است شکر سفید تصفیه شده با ملاس اضافه شده است</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">برای مطاله بیشتر<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87/%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-100599">فرق بین شکر سفید و شکر قهوه ای</a> کلیک کنید</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"> مطالب مرتیط:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-260" title="کربوهیدرات" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; color: rgb(255, 117, 166);">کربوهیدرات چیست ؟</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1--%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-451" title="صبحانه بهتر نمرات بهتر" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; color: rgb(255, 117, 166);">صبحانه بهتر نمرات بهتر</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-293" title="از دست دادن اشتها در کودکان" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; color: rgb(255, 117, 166);">از دست دادن اشتها در کودکان</span></a></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-479" title="غلات کامل" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; color: rgb(255, 117, 166);">غلات کامل چیست ؟</span></a></span></p><p> </p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span></p>

اختلالات یادگیری چیست <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:

شترها و لاماها <p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">شترها</span></a> اغلب به عنوان "کشتی بیابان" نامیده می شود، این حیوانات به واسطه طبیعت طراحی شده ای که دارند می توانند در مناطق هوای خشک و نیمه خشک که در آن زندگی می کنند، زنده بمانند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;">در حال حاضر سه گونه<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="color: blue;"> شتر</span></a> موجود در جهان وجود دارد که دو نوع آنها عبارتند از گونه های اهلی شده</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> (</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span dir="rtl" style="color: blue;">شتر</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> یک کوهانه  و<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="color: blue;"> شتر ها</span></a>ی باختری اهلی شده ) گونه های وحشی (<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="color: blue;"> شتر</span></a> باختری) گونه های وحشی در آستانه انقراض است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="color: blue;">شتر ها و لاماها</span></a></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(51, 51, 153);"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">شتر</span></a> یک کوهانه </span><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; font-family: "$dirFont", serif; color: rgb(51, 51, 153);">Dromedary</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span lang="FA" style="color: blue;">شتر</span><span style="color: blue;">ها</span></a>ی یک کوهانه  در شمال آفریقا و خاورمیانه زندگی می کنند. آنها به استرالیا نیز فرستاده شدند. انسان هزاران سال است که از<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="color: blue;">شتر</span></a> یک کوهانه</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> Dromedaries</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">استفاده می کنند. آنها یک کوهان  دارند. بر خلاف باور عمومی، کوهان <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="color: blue;">شتر</span></a> برای ذخیره آب استفاده نمی شود، بلکه چربی است که <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="color: blue;">شتر</span></a> در هنگام کمبود مواد غذایی استفاده می کند. <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="color: blue;">شتر</span></a> یک کوهانه</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> Dromedaris  </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">وزن خود را روی پاهای توزیع می کنند آنها دو پنجه بر روی هر پا دارند. آنها همچنین می توانند سوراخ های بینی خود را در صورت نیاز برای جلوگیری از تنفس در شن و ماسه ببندند. یک <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="color: blue;">شتر</span></a>کوهان دار می تواند بیش از 13 گالن (50 لیتر) آب را در یک زمان بنوشد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">این کوچکترین از سه گونه <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="color: blue;">شتر </span></a>موجود است. به طور معمول، مردان حدود 400 تا 600 کیلوگرم وزن می زنند در حالی که زن ها بین 300 تا 540 کیلوگرم وزن دارند. سینه باریک، کراوات تک، گردن منحنی، بلند و موهای بلند بر روی کوهان ، شانه و گلو ویژگی های مهم <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="color: blue;">شتر</span></a> است. رنگ بدن ز قهوه ای تا سیاه و سفید و حتی سفید است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(51, 51, 153);"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">شتر</span></a> دو کوهانه یا باختری</span><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; font-family: "$dirFont", serif; color: rgb(51, 51, 153);">Bactrian Camel</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="color: blue;">شتر</span><span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-family: IRANSans, serif; color: blue;"> </span></a>دو کوهانه قهوه ای است و دارای دو کوهان است. در مناطق بیابانی آسیای مرکزی زندگی می کند، جایی که درجه حرارت زمستان بسیار پایین تر از انجماد است. برای زنده ماندن آب و هوای سرد، در پاییز، ضخامت پوشش پشم آن  بیش از حد رشد می کند و یعد بهارمی ریزد. امروزه اکثر <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="color: blue;">شترها</span></a>ی باختری اهلی هستند. فقط چند صد وحشی، در مغولستان و بخش های چین باقی مانده است . سوار شدن روی این <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="color: blue;">شتر</span></a> آسان است به دلیل فاصله بین دو کوهان در پشت آنها صندلی راحتی فراهم می کند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">برای اطلاعات بشتر <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-100596"><span style="color: blue;">شترها و لاماها </span></a>کلیک کنید</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">مطالب مرتبط:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-Amphibians---%D8%AF%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-406" title="دوزیستان"><span style="color: rgb(255, 117, 166);">دوزیستان</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F-90543" title="کدام حیوانات می توانند سالها بدون آب زندگی کنند"><span style="color: rgb(255, 117, 166);">کدام حیوانات می توانند سالها بدون آب زندگی کنند</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%86-85" title="پنگوئن ها"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">دنیای پنگوئن ها</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A8%D8%A8%D8%B1-305" title="ببرها"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">ببرها</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p> </p><p class=" "> </p>

آهن چیست <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595"><strong><span lang="AR-SA" dir="rtl">آهن</span></strong><span lang="AR-SA" dir="rtl"> </span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">یک عنصر است که برای زندگی انسان ضروری است و در فرم خالص و همچنین آلیاژها یافت می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">. </span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">عنصر</span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595">آهن</a> در هموگلوبین در سلول های قرمز خون و وسایل آشپزی وجود دارد <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595">آهن</a>، یک فلز گذار با نماد عنصر</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> Fe </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">و عدد اتمی 26 هستند. از دوران باستان شناخته شده است. تاریخ کشف و کشف آن ناشناخته است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><h2 dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 153); font-weight: normal;">ایزوتوپهای</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 153); font-weight: normal;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595"><span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-family: "$dirFont", serif; color: rgb(51, 51, 153);"> </span><span style="color: rgb(51, 51, 153);">آهن</span><span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-family: "$dirFont", serif; color: rgb(51, 51, 153);"> </span></a></span><span dir="ltr" style="font-family: "$dirFont", serif; color: rgb(51, 51, 153); font-weight: normal;">:</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></h2><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595"><span style="font-size: 8.5pt;">آهن</span></a> دارای 24 ایزوتوپ است که نیمه عمر آن با تعداد توده ای 46 تا 69 می باشد. <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595">آهن</a> طبیعی ترکیبی از چهار ایزوتوپ است و در درصد نشان داده شده است: 54</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">Fe (5.8٪)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">، 56</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">Fe (91.8٪)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">، 57</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">Fe (2.1٪) </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">و 58</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">Fe (0.3٪).</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595"><span style="font-size: 8.5pt;">آهن</span></a>طبیعی شامل چهار ایزوتوپ پایدار است. از این تعداد، فراوان ترین آهن 56 است که 91.75٪ عنصر را تشکیل می دهد. تنها <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595">آهن</a>57 دارای چرخش هسته ای است. تعداد زیادی رادیو ایزوتوپ تولید شده اند</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><h2 dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 153); font-weight: normal;">تاریخچه کشف</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595"><span style="font-size: 8.5pt;">آهن</span></a></span></h2><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595"><span style="font-size: 8.5pt;">آهن</span></a>از دوران باستان شناخته شده است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">اولین <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595">آهن</a> مورد استفاده انسان ها احتمالا از شهابسنگ ها آمده است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">اکثر اشیائی که از فضا به زمین می افتند، سنگی هستند، اما یک نسبت کوچک، مانند تصویرزیر، "شهاب سنگ آهنی" با محتوای <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595">آهن</a> بیش از 90 درصد است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">شهاب سنگ <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595">آهن</a>: شهاب سنگ هایی مانند این احتمالا اولین منبع <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595">آهن </a>ما هستند. این یک قطعه از شهاب سنگ سیکوت-آلین است - تقریبا 93٪ آهن، 6٪ نیکل و 1٪ دیگر عناصر. درسطح مریخ در طول پرواز خود از طریق فضای سیاره ما ذوب شده است</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><h2 dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 153); font-weight: normal;">اطلاعات جالب در موردعنصر </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595"><span style="font-size: 10pt;">آهن</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></h2><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">اعتقاد بر این است که یک سوم جرم زمین، <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595">آهن </a>است، که بیشتر آنها درعمق سیاره در هسته قرار می دهد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">زمین دارای <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595">آهن </a>کافی برای ساخت سه سیاره جدید است که هر کدام با جرمی مشابه مریخ موجود است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">اعتقاد بر این است که گردش <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595">آهن</a> مایع در عمق زمین باعث ایجاد جریان الکتریکی می شود که میدان مغناطیسی سیاره ما را ایجاد می کند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.625rem;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای اطلاعات بیشتر </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100595"><span style="font-size: 10pt;">آهن چیست</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> کلیک کنید</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">مطالب مرتبط:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100589" title="عنصر منگنز " style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;"> </a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100589" title="عنصر منگنز " style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">عنصر منگنز </span></a></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100588" title="عنصر کروم" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">عنصر کروم</span></a></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-90597" title="عنصر وانادیوم" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">عنصر وانادیوم</span></a></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-90596" title="عنصر تیتانیوم" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">عنصر تیتانیوم</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><h3 dir="rtl" style="margin-top: 0in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-family: "$dirFont", serif; font-weight: normal;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></h3><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " style="text-align: start;"> </p><p> </p><p class=" "> </p>

ترانزیستور چیست و چه کاربردی دارد <p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span style="color: blue;">ترانزیستورچیست و چه کاربردی دارد</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span style="color: blue;">ترانزیستور</span></a></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> یک مولفه الکترونیکی است که در یک مدار برای کنترل مقدار زیادی جریان یا ولتاژ با مقدار کمی ولتاژ یا جریان استفاده می شود. این به این معنی است که می توان آن را برای تقویت یا تغییر (اصلاح) سیگنال های الکتریکی یا قدرت استفاده کرد، که اجازه می دهد که در یک مجموعه وسیعی از دستگاه های الکترونیکی استفاده شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">این کار با گذاشتن یک نیمه هادی بین دو نیمه دیگر انجام می شود.جریان در سراسر یک ماده که به طور معمول دارای مقاومت بالا (به عنوان یک مقاومت) منتقل می شود، این انتقال یا <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span style="color: blue;">ترانزیستور</span></a> است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">اولین <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span style="color: blue;">ترانزیستور</span></a> تماس مستقیم با نقطه در سال 1948 توسط ویلیام برادفورد شاکلی، جان باردین و والترهاوس براتین ساخته شد. برای این کار سه فیزیکدان جایزۀ نوبل فیزیک 1956 دریافت کرد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ساختار <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span style="color: blue;">ترانزیستور</span></a>                 </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">اساسا دو نوع اساسی <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span style="color: blue;">ترانزیستور</span></a>های با نقطه اتصال وجود دارد: <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span style="color: blue;">ترانزیستور</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> npn </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">و </span><span style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">ترانزیستور</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> pnp</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">، که در آن</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> n </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">و</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> p </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">به ترتیب منفی و مثبت هستند. تنها تفاوت بین این دو، ترتیب ولتاژ ها است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">رای درک اینکه چگونه یک <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span style="color: blue;">ترانزیستور</span></a> کار می کند، شما باید بدانید که چگونه نیمه هادی ها به یک پتانسیل الکتریکی واکنش نشان می دهند. بعضی از نیمه هادی ها</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">n-type </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">یا منفی هستند، به این معنی که الکترونهای آزاد در ماده از یک الکترود منفی (از جمله، باتری که به آن متصل است) به سمت مثبت رانده می شود .نیمه هادی های دیگر نوع</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> p </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">هستند، در این صورت الکترون ها "حفره ها" را در پوسته های الکترون پر می کنند، به این معنی که به صورت یک ذره مثبت از الکترودهای مثبت به الکترود منفی حرکت می کند. نوع بوسیله ساختار اتمی ماده نیمه هادی خاص مشخص می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">در حال حاضر، </span><span style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">ترانزیستور</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> npn </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">را در نظر بگیرید.انتهای هر<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span style="font-size: 18pt; color: blue;">ترانزیستور</span></a> یک ماده نیمه هادی نوع</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> n</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">است و بین آنها یک ماده نیمه هادی نوع</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> P </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">است. اگر چنین دستگاهی را به یک باتری وصل کنید، خواهید دید که چگونه ترانزیستور کار می کند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ناحیه</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> n </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">نوع متصل به انتهای منفی باتری باعث می شود الکترون ها را به ناحیه نوع</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> p </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">متصل کنند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ناحیه</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> n-type </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">متصل به انتهای مثبت باتری، باعث کاهش سرعت حرکت الکترونها از ناحیه</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> p </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">منطقه</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> p-type </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">در مرکز هر دو</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">با تغییر پتانسیل در هر منطقه، شما می توانید به شدت بر میزان جریان الکتریکی در سراسر <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span style="color: blue;">ترانزیستور</span></a> تاثیر بگذارد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);">مزایای <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span style="color: blue;">ترانزیستور</span></a>ها</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پیش از این، بخش مهم یک دستگاه الکترونیکی یک لوله خلاء بود؛ این یک لوله الکترون است که برای کنترل جریان الکتریکی استفاده می شود. لوله های خلاء کار می کردند اما حجم زیادی دارند، نیاز به ولتاژ عملیاتی بالاتر، مصرف انرژی بالا، بهره وری پایین تر و مواد الکترونی کاتدی در کار استفاده می شود. برای برطرف کردن این مشکلات، جان باردین، والتر براتتن و ویلیام شوکی یک ترانزیستور در آزمایشگاه بل را در سال 1947 اختراع کردند. این دستگاه جدید یک راه بسیار پیچیده برای غلبه بر بسیاری از محدودیت های اساسی لوله های خلاء بود</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">در مقایسه با <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100593" title="لامپ های خلاء"><span style="color: blue;">لامپ های خلاء</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">که قبلا استفاده شده بود، <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span style="color: blue;">ترانزیستور</span></a> پیشرفت بزرگی بود. <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span style="color: blue;">ترانزیستور </span></a>در اندازه های کوچک تر می تواند به آسانی در مقادیر زیاد ساخته شود. آنها مزایای عملیاتی مختلفی دارند که در اینجا اشاره ای گذرا خواهیم کرد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای اطلاعات بیشتر</span><span style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-100594"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">ترانزیستور چیست و چه کاربردی دارد</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">کلیک کنید</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">    </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بیشتر بدانید:</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D9%86%D9%88%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%9F" title="الکتریسیته چیست ؟"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">الکتریسیته چیست ؟</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D9%86%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%9F-374" title="نور چیست ؟"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">نور چیست ؟</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F-90536" title="چگونه رادار دالپر کار می کند"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">چگونه رادار دالپر کار می کند</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 13.45pt 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F-432" title="انرژی الکتریکی چیست ؟"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 117, 166);">انرژی الکتریکی چیست ؟</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class=" "> </p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p> </p><p class=" "> </p>

بیوم چیست و انواع بیوم کدامند <p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592" target="_blank">بیوم چیست و انواع بیوم کدامند</a></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592" target="_blank" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592">بیوم</a> یک جامعه زیست محیطی است که دارای آب و هوا و گیاهان و حیوانات خاصی است که در آن زندگی می کنند. انواع مختلف <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592" target="_blank" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592">بیوم</a>روی زمین وجود دارد. این شامل بیوم های زمینی (در زمین) و بیوم آبزی (در آب) است. همان <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592" target="_blank" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592">بیوم</a>را می توان در نقاط مختلف زمین یافت، حتی در قاره های مختلف.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">در مقالات قبلی تحت عنوان اکوسیستم و انواع آن توضیح داده ایم باید به این موضوع اشاره کنم هر <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592" target="_blank" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592"><span style="font-size: 10pt;">بیوم</span></a> مجموعه ای از اکو سیستم است هر چند اکثرا در بین مردم تفاوتی بین آنها قائل نمی شوند و در کتب درسی عنوان بیوم نام برده شده است به تفاوت عمده دیگری که بین اکوسیستم و بیوم هست اشاره خواهیم کرد مرزهای <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592" target="_blank" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592"><span style="font-size: 10pt;">بیوم</span></a>بوسیله آب و هوا تعیین می شود اما مرزهای یک اکوسیستم با ویژگی های طبیعی مانند رودخانه ها یا کوهها و دره ها از هم جدا می شوند</span></strong></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مشخصه </span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592" target="_blank" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592"><span style="font-size: 10pt;">بیوم</span></a></span></strong></h2><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">به منظور درک بهتر جهان که در آن زندگی می کنیم، زیست شناسان سیاره ما را به آنچه بیوم می نامند تقسیم می کنند. بیوم یک کلمه بزرگ است که به سادگی به معنای یک منطقه از زمین است که ویژگی های مشابه را به اشتراک می گذارد.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Biomes</span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592" target="_blank" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592"><span dir="rtl" style="font-size: 10pt;">بیوم</span></a></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> توسط بسیاری از عوامل مختلف، از جمله آب و هوا و نوع گیاهان و حیوانات که در آنها زندگی می کنند شناخته شده است. آب و هوا هم دما و هم بارندگی است</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">انواع گیاهان و حیواناتی که می توانند در</span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592" target="_blank" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592"><span style="font-size: 10pt;">بیوم</span></a></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> زندگی کنند بستگی به شرایط آب و هوایی دارند. برخی از گیاهان تنها با کمی آب می توانند زنده بمانند در حالیکه بعضی دیگر نیاز به آب زیادی دارند. علاوه بر این، برخی از حیوانات به خوبی به محیط های سرد وابسته هستند، اما حیوانات دیگر برای زنده ماندن به گرما نیاز دارند.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">سعی کنید بیاد بیاورید بعضی از حیوانات که در مکان های برفی زندگی می کنند. آیا فکر می کنید که آنها می توانند در یک بیابان گرم زندگی کنند؟ احتمالا نه. برای مثال، یک خرس قطبی با خز سنگین در بیوم صخره ای خوشایند نیست</span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">آمار جالب درباره </span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592" target="_blank" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592"><span style="font-size: 10pt;">بیوم</span></a></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> ها </span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Biomes</span></h2><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">در اینجا چند مورد مهم است که باید به یاد داشته باشید اولا، دانشمندان همه راجع به چگونگی تقسیم زمین به </span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592" target="_blank" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592"><span style="font-size: 10pt;">بیوم</span></a></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> موافق نیستند. دوم، همیشه مشخص نیست که یک </span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592" target="_blank" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592"><span style="font-size: 10pt;">بیوم</span></a></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> به پایان می رسد و دیگری شروع می شود. به عنوان مثال، ممکن است روشن نباشد که یک چمنزار به پایان می رسد و یک جنگل آغاز می شود. سوم، یک</span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592" target="_blank" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592"><span style="font-size: 10pt;">بیوم</span></a></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> در یک قسمت از زمین،مشابه با </span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592" target="_blank" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592"><span style="font-size: 10pt;">بیوم</span></a></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> در قسمت دیگری از زمین نیست همه بیابان ها یکسان نیستند، به همین ترتیب، همه جنگل های بارانی یکسان نیستند، و غیره.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای اطلاعات بیشتر<a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-100592"> بیوم</a> کلیک کنید </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بیشتر بدانید:</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F-226" title="اجزای اصلی اکوسیستم چیست؟" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F-226">اجزای اصلی اکوسیستم چیست؟</a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F-173" title="علل تخریب اکوسیستم چیست ؟" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F-173"><span style="font-size: 10pt;">علل تخریب اکوسیستم چیست ؟</span></a> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-172" title="اکوسیستم دریای خزر" data-mce-href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-172">اکوسیستم دریای خزر</a> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/Pics/know10059205.jpg" title="تنوع زیستی" data-mce-href="http://dordanam.com/Pics/know10059205.jpg">تنوع زیستی </a></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p> </p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span></p>

طبقه بندی بیابان ها <p class=" "><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1/-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-100591"><span dir="rtl" style="color: blue;">طبقه بندی بیابان ها</span></a></span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">ین مقاله بر تعاریف کلی و <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1/-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-100591"><span style="color: blue;">طبقه بندی بیابان ها </span></a>تأکید دارد.بیابان ها به واسطه موقعیت جغرافیایی و الگوهای هوای غالبا به 4 گروه طبقه بندی می کنیم "بیابان های داغ" و بیابانهای نسبتا کم آب "سرد یا نیمه خشک" طبقه بندی می کنیم</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">.</span></p><p class=" "><span style="font-size: 18pt; line-height: 107%;">1-<span lang="AR-SA" dir="rtl">بیابان داغ</span></span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">بیابان های گرم در طول روز، در تمام طول سال، با درجه حرارت بالاتر از 40 درجه سانتیگراد (104 درجه فارنهایت) است. شب ها سرد هستند، با درجه حرارت زیر 10 درجه سانتی گراد ( 50 درجه فارنهایت )و گاهی اوقات در زیر نقطه انجماد</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">.</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">بیابان های گرم و خشک بیابان های کلیشه ای است که بسیاری از ما در مورد آن می اندیشیم و در مورد کلمه "بیابان" صحبت می کنیم. برخی از ویژگی های اصلی که در هنگام کشف بیابان گرم و خشک مشاهده می کنید، خواهید دید</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">.</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">این گروه از بیابانها تابستانهای غیرقابل تحمل دارد؛ درجه حرارت در طول بقیه سال گرم است</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">.</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">در طول ماه های تابستان در آب و هوای بیابانی گرم و خشک، بارش باران کم است</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">.</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">درزمستان بارندگی بسیار کم است</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;"> .</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">دمای متوسط ​​در طول روز 23 درجه سانتیگراد است؛ که می تواند تا 49 درجه سانتیگراد گرم شود</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">.</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">زندگی گیاهی در بیابان های گرم و خشک نادر است؛ اغلب شامل درختان و درختچه های کوچک است</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;"> .</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">حیوانات در سراسر منطقه زندگی می کنند (حشرات، پستانداران، انگور، پرندگان، خزندگان)</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">.</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">حیوانات گوشتخوار به علت فقدان زندگی گیاه در کویر گرم و خشک، مشترک هستند. دارای فعالیت کم تا زمانی که خیلی گرم است و در هنگام شب که سردتر می شود</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">.</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">خاک بسیار سنگی، درشت و / یا پر از شن است. از این جهت، آب به شدت خنک می شود و در زیر سطح قرار نمی گیرد</span></p><p class=" "><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%;">برخی از بیابان ها عبارتند از </span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%;">:</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">چندین بیابان گرم و خشک در سراسر جهان وجود دارد؛ چهار در آمریکای شمالی</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;"> (Chihuahuan<span lang="AR-SA" dir="rtl">، </span>Sonoran<span lang="AR-SA" dir="rtl">، </span>Mojave <span lang="AR-SA" dir="rtl">و حوضه بزرگ</span>) <span lang="AR-SA" dir="rtl">و بقیه در سراسر جهان قرار دارد</span>.</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">صحرا</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">Sahara </span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">کالاهاری</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;"> Kalahari</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">عربی</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;"> Arabian</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">ایران</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;"> Iranian</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">آتاکاما</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;"> Atacama</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">استرالیا</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;"> Australian</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">سونورن</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;"> Sonoran</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">موجاوه</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;"> Mojave</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">کالیفرنیا</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;"> Californian</span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">برای اطلاعات بیشتر</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;"> <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1/-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-100591"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: blue;">طبقه بندی بیابان ها</span><span style="color: blue;"> </span></a> <span lang="AR-SA" dir="rtl">کلیک کنید</span> </span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">مطالب مرتبط:</span></p><p class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-189" title="بیابانهای آفریقا"><span dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; color: rgb(255, 117, 166);">بیابانهای آفریقا</span></a></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-404" title="دره مرگ"><span dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; color: rgb(255, 117, 166);">دره مرگ</span></a></span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-213" title="بیابانهای ایران "><span dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; color: rgb(255, 117, 166);">بیابانهای ایران </span></a></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class=" "><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F-63" title="کویر"><span dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; color: rgb(255, 117, 166);">از کویر چه می دانید</span></a></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: IRANSans, serif;"> </span></p><p class=" "><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p> </p><p class=" "> </p>

هفته دوازدهم بارداری <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">شما در</span><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-60530"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">هفته دوازدهم بارداری</span></strong></a><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">آخرین هفته از</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">سه ماهه اول بارداری</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">هستیداما آیا می دانستید که فرد کوچک شما بیش از دو برابر در طول چند هفته گذشته است؟ در طی</span><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-60530"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">هفته دوازدهم بارداری</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">, </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">چه اتفاقی می افتد با ما همراه باشیدو جواب سوالاتتونو پیدا کنید</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">اندازه کودکم در </span><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-60530"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">هفته دوازدهم بارداری</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">چقدر است؟</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">در</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);"> </span><span dir="ltr"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-60530"><strong><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">هفته دوازدهم بارداری</span></strong></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">، کودک شما حدود دو اینچ است به اندازه یک آلو کوچک است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">!</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">کودک در </span><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-60530"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">هفته دوازدهم بارداری</span></a></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">تمام قسمت های بدن کودک شما در حال حاضر وجود دارد (هرچند که هنوزبه بلوغ کامل نرسیدن) در28 هفته آینده، سیستم و اندام او توسعه خواهد یافت، بنابراین او برای زندگی در خارج آماده خواهد شد. سیستم گوارشش شروع به کارمی کند (به معنای واقعی کلمه) و مغز استخوانش مشغول ساخت گلبول های سفید است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">مفاصل مچ پا بالغ شده اند و انگشتان پا جدا شده اند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">در آمنیوتیک، به طور آزادانه حرکت می کند و کودک شما بسیار فعال است. مایع آمنیوتیک را لگد می کند ولی شما هیچ چیز را احساس نخواهید کرد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">بدن نوزاد دارای چربی زیر جلدی نیست و استخوانها زیر پوست ظریف برجسته هستند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">چشم ها به سمت جلو چهره حرکت کرده اند اما هنوز هم محکم بسته شده اند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">ساق پاها به سرعت در حال بزردگ شدن است و کنترل عضلات در حال توسعه است</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">تخمدان برای یک دختر: اگر این یک دختر بچه است، در</span><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-60530"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;"> </span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">هفته دوازدهم بارداری</span></strong></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">، او در حدود 2 میلیون تخمک در تخمدانها خود را حمل می کند</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">برای اطلاعات بیشتر </span><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-60530"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">هفته دوازدهم بارداری</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">را کلیک کنید</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 20, 20);">مطالب مرتبط در سایت دردانام:</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: rgb(252, 252, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: white;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/10510/%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(25, 118, 210);">سه ماهه اول بارداری</span></a></p><p class=" " align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: white;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/10511/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(25, 118, 210);">هفته اول بارداری</span></a></p><p class=" " align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: white;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/510/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(25, 118, 210);">آیا گرمای تابستان برای زنان باردار خطرناک است</span></a><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">چ</span></p><p class=" " align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: white;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/10513/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(25, 118, 210);">هفته سوم بارداری</span></a></p><p class=" " align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: white;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/10514/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(25, 118, 210);">هفته چهارم بارداری</span></a></p><p class=" " align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: white;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/10515/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(25, 118, 210);">هفته پنجم بارداری</span></a></p><p class=" " align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: white;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/30516/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(25, 118, 210);">هفته ششم بارداری</span></a></p><p class=" " align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: white;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/30525/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(25, 118, 210);">هفته هفتم باداری</span></a></p><p class=" " align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: white;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/30532/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C---%D8%AF%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(25, 118, 210);">هفته هشتم بارداری</span></a></p><p class=" " align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: white;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/40528/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(25, 118, 210);">هفته نهم بارداری</span></a></p><p class=" " align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: white;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/60528/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(25, 118, 210);">هفته دهم بارداری</span></a></p><p class=" " align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: white;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/60529/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(25, 118, 210);">هفته یازدهم بارداری</span></a></p><p class=" " align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 13.3333px; line-height: normal; background: white;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/60530/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(25, 118, 210);">هفته دوازدهم بارداری</span></a></p>

عنصر منگنز چیست <div class="card-heading" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.625rem; padding-bottom: 0.625rem; border-top-left-radius: inherit; border-top-right-radius: inherit; font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblName" class="mb-3 lblName" style="box-sizing: inherit; color: rgb(255, 95, 0); font-size: 16px; margin-bottom: 1rem !important;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100589">عنصر منگنز</a> چیست</span><h4 id="ContentPlaceHolder1_hCategory" class="hTitle" style="margin-top: 10px; box-sizing: inherit;"></h4><hr class="Titlehr" style="box-sizing: content-box; overflow: visible; margin-bottom: 1rem; height: 0px; margin-top: 1rem; border-width: 3px; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-image: initial; border-top-style: solid; border-color: green !important;" /></div><div class="card-body" style="box-sizing: inherit; flex: 1 1 auto; padding: 1.25rem; font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><h4 id="ContentPlaceHolder1_PDetail" style="margin-bottom: 0.5rem; box-sizing: inherit;"></h4><span id="ContentPlaceHolder1_lblDetails" style="box-sizing: inherit;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100589">عنصر منگنز</a></span> بیست و پنجمین عنصر جدول تناوبی است .که اولین بار در سال 1740 به عنوان یک عنصر شیمیایی شناخته شد.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit;">از ترکیبات منگنزدر تولید شیشه استفاده می شود. این ترکیبات در لاتین "مغناطیس" نامیده می شود، به معنی "آهنربا" اما منگنز واقعا مغناطیسی نیست در صورت ترکیب شدن با آلومینیوم، آنتیموان و مس، آلیاژهای حاصل به شدت فرومغناطیسی هستند.</p><h2 style="margin-bottom: 0.5rem; box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; color: rgb(51, 51, 153);">ظهور و محل <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100589">عنصر منگنز</a></span></h2><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">منگنز همراه با عناصر دیگر به طور گسترده ای در پوسته زمین توزیع می شود. منگنزاز لحاظ فراوانی در میان عناصر دومین عنصر واسطه انتقال در پوسته زمین است؛ <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100589">عنصر منگنز</a>در خواص فیزیکی و شیمیایی تقریبا شبیه آهن است، اما سخت تر و شکننده تر است. مهمترین آنها (که عمدتا اکسید هستند) شامل دی اکسید منگنز MnO2 به شکل pyrolusiteپیرولوزیت ، رومانشیت romanechite و wad هستند.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit;"></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">سنگ معدن منگنز عمدتا دراسترالیا، آفریقای جنوبی، چین، گابن و برزیل تولید می شود. مناطق بزرگ کف اقیانوس با گره های منگنز پوشانده می شود، همچنین گره های پلی متال، بتونه های منگنز با آهن، سیلیکون و آلومینیوم پوشیده شده است. مقدار منگنز در برآمدگی ها بسیار بیشتر از ذخایر زمین است.</p><h2 style="margin-bottom: 0.5rem; box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; color: rgb(51, 51, 153);">تاریخچه کشف منگنز</span></h2><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">ازترکیبات منگنز از زمان های قدیم استفاده شده است.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">در قرن اول میلادی، پلینی Pliny ، نویسنده رومی، توضیح داد که چگونه پودر سیاه (دی اکسید منگنز) برای ساخت شیشه ای بدون رنگ استفاده می شود.هنوز هم برای همین هدف امروز استفاده می شود.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">نخستین شناخت وجود منگنز به عنوان یک عنصردرسال 1740 بود، زمانی که Johann Heinrich Pott شیمیدان آلمانی، اظهار داشت که دی اکسید منگنز (دی اکسید منگنز) دارای یک فلزجدید است. تا آن زمان به نظر می رسید که پیرولوزیت Mno2یک ترکیب آهن است.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">Pott منگنات پتاسیم را با ترکیب پتاس (پتاسیم هیدروکسید پتاسیم) با پیرولوزیت در هوا تهیه کرد.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">ادامه مطلب کلیک روی <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100589">عنصر منگنز</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">مطالب مرتبط در سایت دردانم:</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a title="اسکاندیوم" href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85-90583" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;">عنصر اسکاندیوم</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a title="تیتانیوم" href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-90596" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;">عنصر تیتانیوم</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a title="وانادیوم" href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-90597" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;">عنصر وانادیوم</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.625rem; box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a title="کروم" href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100588" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;">عنصر کروم</a></p></span></div>

عنصر کروم <p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100588"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">عنصر کروم</span></a></span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">با عدد اتمی 24 بیست و چهاردر جدول تناوبی قرار دارد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span style="box-sizing: inherit;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">عنصر شیمیایی کروم</span></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">به عنوان یک فلزواسطه طبقه بندی شده است. که در سال 1780 توسط نیکلاس لوئیس واکلین</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> Nicolas Louis Vauquelin</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">کشف شد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">.</span></p><h2 dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.5rem; box-sizing: inherit; font-size: 2rem;"><span style="box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 153); font-weight: normal;">اطلاعات فیزیکی و شیمیایی </span><span style="font-family: "$dirFont", serif; color: rgb(51, 51, 153); font-weight: normal;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100588"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">عنصر کروم</span></a></span></span><span dir="ltr" style="font-family: "$dirFont", serif; font-weight: normal;"></span></h2><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif; color: rgb(51, 51, 153);">  <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100588"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: "Times New Roman", serif;">عنصر کروم</span></a></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">نام</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> Chromium</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">نماد کروم</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">:Cr</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">عدداتمی : 24</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">وزن اتمی 51.9961</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">تراکم یا دانسیته : 7.19</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> g / cm3</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">نقطه ذوب :1907 درجه سانتیگراد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">نقطه جوش: 2671 درجه سانتی گراد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><h3 dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.5rem; box-sizing: inherit; font-size: 1.75rem;"><span style="box-sizing: inherit;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(51, 51, 153);">طبقه بندی ها</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-family: "$dirFont", serif; color: rgb(51, 51, 153);"> <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100588"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: "Times New Roman", serif;">عنصر کروم</span></a></span></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: "$dirFont", serif;"></span></h3><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">نامهای متفاوتی وجود ندارد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">نام</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> Allotropes :</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">هیچ</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">بلوک</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> :D</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">گروه :6</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">دوره :4</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">سری فلز واسطه</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">پیکربندی الکترونی</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">:[Ar]4s13d5</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">رنگ :نقره ای</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">کشف: در سال 1797</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">شماره</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> CID: CID23976</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">شماره</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> RTECS: RTECSGB4200000</span></p><h3 dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.5rem; box-sizing: inherit; font-size: 1.75rem;"><span style="box-sizing: inherit;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(51, 51, 153);">خواص حرارتی</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-family: "$dirFont", serif; color: rgb(51, 51, 153);">  <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100588"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: "Times New Roman", serif;">عنصر کروم</span></a></span></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: "$dirFont", serif;"></span></h3><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">در دمای اتاق :جامد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">نقطه ذوب: 1907 درجه سانتیگراد یا 3465 درجه فارنهایت</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">نقطه جوش 2671 درجه سانتی گراد یا 4840 درجه فارنهایت</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">نقطه ذوب مطلق: 2180</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> K</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">نقطه جوش مطلق: 2944</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> K</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">فشار بحرانی</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> N / A</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">دمای بحرانی</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> N / A</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">حرارت فیوژن 20.5</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> kJ / mol</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">حرارت تبخیر 339 کیلوگرم</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> / mol</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">حرارت ویژه 448</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> J/(kg K)</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">صفحه آدیاباتیک</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> N / A</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">نقطه</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> Neel:393 K</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">هدایت حرارتی :94</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> W / (m K)</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">توسعه حرارت :4.9 × 10-6</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> K-1</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">تعداد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> <a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F-241" title="ایزوتوپ" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: "Times New Roman", serif;">ایزوتوپهای</span></a> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">طبیعی (اتمهای یک عنصر با تعداد دیگری از نوترونها): 4</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">شایع ترین ایزوتوپ</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">: Cr-52</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">مطالب مرتبط</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">:</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-90580" title="کلسیم" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(255, 117, 166);">عنصر کلسیم</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85-90583" title="اسکاندیوم" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(255, 117, 166);">عنصر اسکاندیوم</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-90596" title="عنصر تیتانیوم" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(255, 117, 166);">عنصر تیتانیوم</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-90597" title="عنصر وانادیوم" style="box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(255, 117, 166);">عنصر وانادیوم</span></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;">  </span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0.625rem; box-sizing: inherit;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">برای اطلاعات بیشتر</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif; color: rgb(51, 51, 153);"> </span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"><a href="http://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-100588"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: "Times New Roman", serif;">عنصر کروم</span></a> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">کلیک کنید</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: IRANSans, serif;"> </span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>